O INICJATYWIE

 

Od lat obserwujemy degradację znaczeniową pojęcia public relations i jako reprezentanci środowiska zawodowego związanego z tą dyscypliną chcemy rozpocząć dyskusję nad powszechnym nadużywaniem terminu „public relations” i skrótu „PR” do określania innych – zwłaszcza nieetycznych – technik komunikacji.

Mając na uwadze fakt, że w polskiej debacie publicznej powszechnie, w sposób niezgodny z ich definicją, używane są terminy: „PR”, „public relations”, „PR-owy” lub „czarny PR”, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Związek Firm Public Relations, Instytut Monitorowania Mediów oraz PRoto.pl, powołały Koalicję na rzecz odbudowy reputacji public relations. Jej zadaniem jest monitorowanie szeroko rozumianych mediów w celu wyszukiwania niewłaściwych – i często oczerniających naszą branżę oraz jej pracowników – zastosowań zwrotów takich jak „PR”, „PR-owy” i pochodnych. Przede wszystkim, poprzez wskazanie konkretnych przypadków, pragniemy edukować osoby, które publicznie, często nieświadomie, naruszają dobre imię branży public relations – tej uznanej i ukonstytuowanej na świecie i w Polsce dziedziny, która stanowi istotną część sektora usług komunikacyjnych, odpowiedzialnych za 4,5% PKB polskiej gospodarki.

Mamy nadzieję, że gorąca dyskusja pozwoli nam dojść do sedna problemu i rozdzielić znaczeniowo takie pojęcia jak fake-news, dezinformacja czy manipulacja, po to by pokazać, że te praktyki mają własne nazwy i być może uda się zapoczątkować niełączenie ich z praktyką public relations.

Nasza kampania, prowadzona pod hasłem „PR. Bez komentarza”, realizowana jest w różnych kanałach komunikacji, m.in. na stronie prbezkomentarza.pl. Mamy nadzieję, że zachęci Państwa do reakcji w przypadku nadużywania terminów pochodnych od public relations do opisywania nagannych społecznie praktyk komunikacyjnych. Zachęcamy do współdziałania dla dobra komunikacji i relacji.