WSPÓLNA DEKLARACJA O POWOŁANIU KOALICJI NA RZECZ ODBUDOWY REPUTACJI ZAWODU PUBLIC RELATIONS

MIĘDZY WYDZIAŁEM DZIENNIKARSTWA INFORMACJI I BIBLIOLOGII UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, ZWIĄZKIEM FIRM PUBLIC RELATIONS, INSTYTUTEM MONITOROWANIA MEDIÓW I PROTO.PL.

 

Mając na uwadze regularnie pojawiające się w mediach niewłaściwe – i często nieuczciwe – wykorzystywanie terminów takich jak: „PR”, „public relations”, „pijarowe” i nie występującego w fachowej terminologii sformułowania „Czarny PR”: Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Związek Firm Public Relations, Instytut Monitorowania Mediów IMM oraz PRoto.pl zwane dalej „Stronami” wyrażają wspólnie zamiar stworzenia koalicji na rzecz odbudowy reputacji zawodu public relations, której zadaniem będzie monitorowanie szeroko rozumianych mediów w celu wyszukiwania niewłaściwego – i często oczerniającego branże oraz jej pracowników – wykorzystywania zwrotów takich jak „PR”, „pijarowe” i pochodnych.

Zamierzeniem Stron nie jest stygmatyzacja czy piętnowanie osób, które publicznie naruszają dobre imię branży, pracowników naukowych i praktyków public relations.

Celem projektu jest dobrze rozumiana edukacja i uprzejme napominanie tych, którzy często nieświadomie naruszają dobre imię uznanej i ukonstytuowanej na świecie i w Polsce dziedziny, która tylko w Rzeczpospolitej Polskiej stanowi istotną część sektora usług komunikacyjnych, odpowiedzialnych za 4,5% PKB polskiej gospodarki.

Wspólna Deklaracja podpisana została w Warszawie, dnia 21 czerwca 2017 r. w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

prof. dr hab. Janusz Adamowski,
Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

dr Łukasz Przybysz,
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Grzegorz Szczepański,
Prezes Zarządu ZFPR

Paweł Sanowski,
Prezes Zarządu IMM i Proto.pl