Jacek Marczyński dla onet.pl

5 lipca 2019 / Źródło: kultura.onet.pl

„To jednak, co najbardziej może smucić w obecnej formule Festiwalu Mozartowskiego, to dążność do kreowania sztucznych wydarzeń, a ukrywania tych prawdziwych. Tegoroczna edycja, tak zresztą jak i rok temu, rozpoczęła się tzw. galą reklamowaną jako wieczór na światowym wręcz poziomie. W rzeczywistości była to typowa składanka popularnych arii i duetów. Prawdziwe wydarzenie zostało w sposób niezrozumiały schowane, choć każdy festiwal od takiej premiery by zaczął. Wychodziła ona bowiem poza schemat i okazała się na tyle atrakcyjna, że łatwo byłoby wokół niej zrobić dużo piarowskiego szumu”.

TO NIE JEST PR, TO JEST…

ROZGŁOS
Rozgłos (publicity) to nagłaśnianie spraw, ludzi, firm w mediach [1]. Rozgłos jest związany z media relations. Wykorzystuje wiarygodność mediów, ich zasięg, obiektywizm i profesjonalizm dziennikarza. Publikacje rozpowszechniane w prasie są lepiej odbierane przez odbiorcę niż reklama [2]. Rozgłos jest komunikacją jednostronną, nie jest oczekiwany feedback drugiej strony. Jednak aby dziennikarz był zainteresowany informacją i tworzeniem publikacji na temat firmy lub osoby, powinny być utrzymywane dobre relacje. Publicity jako model PR jest komunikacją jednostronną (od organizacji do otoczenia) za pomocą mediów masowych [3].

Przypisy:
[1] F.P. Seitel, Public relations w praktyce, Warszawa 2003, s. 355
[2] Tamże, s. 359
[3] K. Wojcik, Public relations, Warszawa 2001, s. 205

PUBLIC RELATIONS TO
​strategiczny proces ​komunikowania i kształtowania tr​wałych, wzajemnie korzystnych ​relacji organizacji​i ​z​ ​publicznościami. PR to oparta na wzajemnym szacunku i prawdzie dwukierunkowa komunikacja, która prowadzi do wzajemnego zrozumienia. Public relations polega na doradztwie organizacji w zakresie podejmowania strategicznych decyzji,​ opiera ​się na badaniach i ewaluacji​,​ zakłada planowanie, stawianie i realizację celów. P​R zapewnia równowagę​, ​służąc organizacji i społeczeństwu. ​Profesjonalny PR kieruje się zasadami etyki:​ ​w​ Polsce obowiązują Kodeks Dobrych Praktyk ​ZFPR i Kodeks Etyki P​SPR.
Zobacz więcej tutaj

Udostępnij: